Đêm có nét của đêm. Đêm Sài Gòn mang nét của Sài Gòn. Đêm Sài Gòn vẫn luôn chờ được ...