Hiếm có ai đến với Sài Gòn mà không muốn thử đặc sản Sài Gòn. Ngay cả người dân địa ...